Hoe stoot je minder CO2 uit?

Hoe stoot je minder CO2 uit?

 

Kijk kritisch naar je bedrijfsprocessen

Het is belangrijk om inzicht te hebben in welke bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Hier helpen we je bij met onze CO2 -rapportages. 

Hoe meet je de CO2 -uitstoot?

Het meten van de CO2 -uitstoot gebeurt in drie onderdelen, die scopes worden genoemd.

Drie scopes

Scope 1: dit betreft de directe CO2 -uitstoot door eigen bronnen binnen een bedrijf als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. Denk aan het verwarmen van gebouwen met aardgas en brandstofverbruik voor productiewerkzaamheden en eigen vervoer. 

Scope 2: hier gaat het om de indirecte uitstoot van CO2 . Het zijn emissies die ontstaan door het verbranden van fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit, warmte, koeling en stoom in installaties die niet tot het eigen bedrijf behoren, maar die wel door de organisatie worden gebruikt. Bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik en stadswarmte. 

Scope 3: dit gaat over emissies die ontstaan als gevolg van activiteiten van het bedrijf, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn en ook niet beheerd worden door het bedrijf zelf. Het gaat dus om uitstoot waar je minder invloed op hebt. Denk aan transportuitstoot of productie die is uitbesteed zoals afvalverwerking.

Een toelichting

Voor de CO2 footprint van een organisatie worden nu vaak alleen scope 1 en 2 meegenomen. Dit neemt niet weg dat het ook verstandig is om ook te sturen op scope 3. 

Door te sturen op het verminderen van de scope 3 uitstoot van je bedrijf, vermindert ook de uitstoot van je leveranciers, klanten en ketenpartners op scope 1 en 2. 

Daarbij is het vanaf 2024 voor veel bedrijven verplicht om volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te rapporteren. Daarin moeten alle drie de scopes worden opgenomen. 

Daarom is het belangrijk zicht te hebben op de gehele op je bedrijf betrekking hebbende CO2 -uitstoot. Dus ook die van leveranciers.

Ketenproces van afvalinzameling en -verwerking

Onder scope 3 vallen de ketenprocessen. En daar hoort het proces van afvalinzameling en -verwerking bij. Om dit proces goed in kaart te brengen, hebben we de cijfers van de complete keten nodig. Stappen als productie, vervoer en het gebruik van een product, waarbij ook CO2 wordt uitgestoten, gebeuren immers nog voordat het afval wordt ingezameld. Op deze stappen hebben wij logischerwijs minder tot geen invloed. Daarom zijn deze stappen niet in onze CO2 -rapportages opgenomen en richten we ons op: 

  • CO2 -uitstoot bij transport: 
    hoeveel CO2 wordt er uitgestoten bij de afvalinzameling?
  • CO2 -uitstoot bij verwerking: 
    hoeveel CO2 -uitstoot vindt er plaats bij het recyclen van afval tot secundaire grondstof of energie?
  • Vermeden CO2 -uitstoot: 
    hoeveel CO2 -uitstoot wordt er vermeden door afval weer te recyclen tot secundaire grondstof of energie in plaats van het gebruik van primaire grondstoffen?
Ketenproces van afvalinzameling en -verwerking