Hoe berekent Bnext.nl de CO2-rapportages?

Doordacht en duidelijk
Hoe berekent Bnext.nl de CO2-rapportages?

Hoe berekent Bnext.nl de CO2-rapportages?

 

Transportuitstoot

Het transport per order berekenen we op basis van de gemiddelde CO2 -uitstoot per wagentype. Ons wagenpark bestaat uit verschillende soorten inzamelwagens. Elk jaar bepalen we de gemiddelde transportuitstoot per wagentype opnieuw. Dit gebeurt op basis van de werkelijke transportuitstoot cijfers van het voorafgaande jaar. 

Door met een gemiddelde CO2 -uitstoot te werken zorgen we ervoor dat de rapportages uniform en vergelijkbaar zijn en voorkomen we dat zaken waar de klant geen invloed op heeft invloed hebben op de rapportage. Bijvoorbeeld welke route we rijden of het verschil tussen de winter- en zomermaanden. 

Uiteraard plannen we elke route zo efficiƫnt mogelijk en verduurzamen we ons wagenpark continu. Zo maken we gebruik van de minder milieu en klimaat belastende brandstoffen HVO en LNG en maken we de overstap naar batterij- en waterstofelektrisch rijden.

5205

Verwerkingsuitstoot

De verwerkingsuitstoot per order wordt bepaald op basis van het gewicht van de container(s) en het soort afval. Onze containers worden gewogen. Als een container niet gewogen kan worden, hanteren we het gemiddelde standaardgewicht. Wij recyclen veel van het binnenkomende afval zelf, maar voor sommige afvalstromen werken we met partners. Daarom splitsen we de verwerkingsuitstoot in twee delen: 

Interne uitstoot: dit is de CO2 -uitstoot van de verwerking en op- en overslag op onze eigen locaties. Denk aan het sorteren van bouw- en sloopafval of het recyclen van afval naar grondstof. 

Externe uitstoot: dit is de CO2 -uitstoot van dat deel van de verwerking en op- en overslag dat door derden wordt uitgevoerd.

De interne CO2-uitstoot berekenen we aan de hand van de cijfers uit ons recentste (MVO)jaarverslag. Voor de berekening van de externe uitstoot gebruiken we objectieve externe bronnen, bijvoorbeeld van TNO, CE Delft en de Vereniging van Afvalbedrijven.

Verwerkingsuitstoot

Vermeden CO2 -emissie

De vermeden CO2 -emissie is de CO2 -uitstoot die is voorkomen doordat er geen primaire grondstoffen meer worden gebruikt in bedrijfs- en productieprocessen, maar secundaire grondstoffen afkomstig uit afval. Processen met primaire grondstoffen zijn bijvoorbeeld: 

  • Het winnen van fossiele brandstoffen om daar energie van op te wekken
  • Het maken van plastic met behulp van aardolie en aardgas.
  • Het mijnen van ijzererts om ijzer te maken.
  • Het kappen van bomen voor houten planken.

Allemaal zaken waarbij CO2 vrijkomt. Dit kan voorkomen worden door afval te recyclen en opnieuw in te zetten als grondstof. Een versimpeld voorbeeld, waarbij het transport van de grondstoffen is weggelaten: 

Het primaire proces om plastic te maken bestaat uit: 

  1. Olieveld aanboren
  2. Olie raffineren tot nafta (mengsel van koolwaterstoffen)
  3. Kraken van nafta
  4. Polymerisatie (het samenvoegen van kleine moleculen tot een lange keten)
  5. Het mengen van de juiste plastic formuleringen voor een grondstof (compounding)
  6. Productie van plastic tot product

Wanneer plastic afval wordt gerecycled vervallen stap 1 tot en met 4 uit het primaire proces en blijven alleen de laatste twee stappen over. De CO2 -uitstoot die nodig was voor stap 1 tot en met 4 is daarmee voorkomen. De vermeden CO2 -uitstoot van de voorkomen stappen berekenen we aan de hand van externe bronnen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van branchegemiddeldes.

Betrouwbaarheid en toetsing

De opzet van onze CO2 -rapportages is objectief getoetst door Stichting Stimular. Zij hebben de opbouw van de dataset, de gebruikte bronnen en de rekenregels beoordeeld en geverifieerd op juistheid en volledigheid. We verbeteren onze rapportages voortdurend. Het inzichtelijk maken van de CO2 -uitstoot vraagt om keuzes maken en het geven van een goede uitleg over de wijze waarop de rapportages zijn opgebouwd. 

Belangrijk om nog te vermelden

Een aantal punten om rekening mee te houden bij CO2 -berekeningen: 

Nascheiden van afvalstromen

In onze rapportages gaan wij uit van de CO2 - uitstoot per afvalstroom en de vermeden emissie van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Om de recyclebaarheid van niet-(optimaal) gescheiden afvalstromen te verbeteren zetten we ook in op het nascheiden van het afval. 

Dit betekent dat we, ingezameld afval op onze recyclelocatie nog verder scheiden. Zodat we hier weer waardevolle grondstoffen uit kunnen halen of het kunnen hergebruiken. Dit leidt direct tot een verminderde CO2 -uitstoot. 

Bij het nascheiden van niet-gescheiden aangeleverd gemengd bouw- en sloop afval herwinnen we bijvoorbeeld mineralen, hout, papier en metalen. Doordat we het nascheidingsproces steeds verder verbeteren, verbeteren ook de toekomstige CO2 waarden van gemengde afvalstromen.

Biogene materialen

In het Klimaatakkoord van Parijs zijn aparte rekenregels opgenomen voor het verbranden van biogene materialen, zoals planten en hout. Deze vallen onder kort cyclische CO2 -uitstoot, terwijl fossiele bronnen zoals aardolie en steenkool vallen onder lang cyclische CO2 -uitstoot. De lang cyclische CO2 - uitstoot moet volledig worden meegenomen in de CO2 -uitstoot berekening. Maar voor kort cyclische hoeft dat niet. De reden hiervoor is dat biogene materialen ook CO2 opnemen gedurende hun levensduur. 

Een gevolg hiervan is dat bij het voor hergebruik geschikt maken van hout meer fossiele CO2 wordt uitgestoten dan bij de verbranding van hout. Immers bij de transport en verwerking van het hout wordt op dit moment deels nog gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Wanneer we naar de toekomst kijken zullen de fossiele bronnen steeds meer vervangen worden door duurzame bronnen zoals groene stroom en biobrandstoffen en leidt het hergebruiken van hout tot behoud van grondstoffen. 

Hergebruik en CO2

Daarom is het belangrijk om de CO2 -uitstoot in combinatie met de R-ladder te bekijken. Ons advies? Hergebruik en CO2 zijn twee eenheden die samen bekeken moeten worden in de keuze voor meer circulariteit en duurzaamheid. 

Terug naar Advies & Rapportage